Algemene voorwaarden voor leveringen/contracten met Keystone5 BV:

 

Index:

 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de vennootschap

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - De aanbieding

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - De prijs

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Artikel 9 - Betaling

Artikel 10 - Klachtenregeling

Artikel 11 - Geschillen

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen en definities gehanteerd:

 

 1. Bedenktijd: De periode waarin de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag van 24 uur;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om gegevens die aan hem persoonlijk zijn verstrekt, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen gegevens mogelijk maakt.
 6. Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij de ondernemer een georganiseerd systeem in stand houdt voor verkoop op afstand van producten en/of diensten - tot en met het sluiten van de overeenkomst - door gebruik te maken van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van overeenkomsten, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van het bedrijf.

 

Artikel 2 - Identiteit van het bedrijf

Keystone5 BV, Kaap Hoornstroom 26, 1271 EL Huizen (NL)

Telefoonnummer: +31 85 0204155

bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

E-mailadres: info@keystone5.nl

KvK-nummer: 84835583

BTW-nummer: NL863401028B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en overeenkomsten en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aan de koper beschikbaar worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de koper langs elektronische weg en zonder extra kosten aan hem zullen worden toegezonden.
 3. In afwijking van het vorige lid kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar en op welke wijze de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking zullen worden gesteld en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg zullen worden toegezonden, zonder dat hieraan extra kosten zijn verbonden.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden nog andere specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing en heeft de koper het recht zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden te beroepen op de toepasselijke bepaling die voor de koper het meest gunstig is.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven en zal/zullen de betreffende bepaling(en) in onderling overleg en onverwijld worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het oorspronkelijke doel en strekking in acht neemt.
 6. Situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden omtrent de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen in onze algemene voorwaarden dienen te worden uitgelegd 'naar de geest' van deze voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod
 4. Alle afbeeldingen en opgegeven bijzonderheden in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadeclaims of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Het bedrijf kan niet garanderen dat de aangegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat de rechten en verplichtingen van de koper met betrekking tot de aanvaarding van het aanbod volledig duidelijk zijn. Dit betreft in het bijzonder:

 

 • de prijs, inclusief en exclusief belastingen en/of heffingen
 • de eventuele verzendkosten
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
 • de tarieven voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere wijze dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel
 • of de overeenkomst bij het sluiten wordt gearchiveerd en zo ja, op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is
 • de wijze waarop de koper vóór de sluiting van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en, indien nodig, corrigeren
 • de eventuele andere talen, naast de Nederlandse taal, waarin het contract kan worden gesloten
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand indien het een duurtransactie betreft.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod onder de toepasselijke algemene voorwaarden.
 2. Bij aanvaarding van het aanbod door de koper langs elektronische weg, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch betaalt, zal de vennootschap daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer heeft het recht zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte te stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de koper - schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager - de volgende informatie verstrekken:

 

 1. het bezoekadres van de vestiging van het bedrijf waar de koper in geval van eventuele klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding indien dit recht in de overeenkomst is uitgesloten;
 3. alle informatie over garanties en aangeboden diensten na de koop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

 • In geval van een verlengde transactie geldt het bepaalde in het vorige lid slechts voor de eerste levering.
 • Elk gesloten contract is onderworpen aan de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten.

Artikel 6 - De prijs

 • Aan de geldigheid van de op onze website vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. In verband met valutaschommelingen en belastingtarieven kunnen de prijzen op ieder moment met onmiddellijke ingang worden aangepast.
 • De onderneming is gerechtigd de producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de onderneming op basis van variabele prijzen geen invloed op heeft, aan te bieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van druk- en zetfouten. In geval van druk- en zetfouten is het bedrijf niet verplicht het product tegen de onjuiste prijs te leveren.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst met de ondernemer kan doen gelden.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld.
 • De door de ondernemer aangeboden garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Het bedrijf is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 • De garantie is niet van toepassing wanneer:
 • De beschermfolie aan een van de zijkanten is verwijderd of is verwijderd en daarna op enig moment is teruggeplaatst;
 • De koper van de geleverde producten de producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of dit door derden heeft laten (proberen) doen;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden of voorwaarden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of niet volgens de aanwijzingen van de onderneming en/of zoals vermeld op de verpakking zijn behandeld.

Artikel 8 - Levering en Uitvoering

 • Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch binnen de overeengekomen leveringstermijn uitvoeren. Eventuele vertragingen ten gevolge van productietechnische problemen zijn geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
 • Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de in de overeenkomst vermelde leveringstermijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding van de overeenkomst conform lid 3 van dit artikel zal de vennootschap het bedrag dat de koper reeds heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen. Dit geldt alleen indien de wisselfolie nog niet op de aangegeven maten is gesneden. De bestelling is onherroepelijk wanneer de folie op maat is gesneden.
 • Indien levering van het bestelde artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal de vennootschap zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Van het feit dat een vervangend artikel wordt geleverd, wordt uiterlijk bij de bezorging en op duidelijke en begrijpelijke wijze melding gemaakt. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de koper of aan de vertegenwoordiger van de koper, wiens identiteit vooraf aan de ondernemer bekend is gemaakt.

Artikel 9 - Betaling

 • Pas nadat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt de folie op de gewenste maat gesneden.
 • De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden.

Artikel 10 - Klachtenregeling

 • De onderneming heeft een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer binnen 8 dagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 • De vennootschap geeft de koper binnen de termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst, een antwoord op de ingediende klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer de ontvangst van de klacht bevestigd en wordt aan de koper een indicatie gegeven wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.
 • In geval van klachten dient de koper eerst contact op te nemen met de onderneming.
 • Een klacht schort de verplichtingen van het bedrijf niet op, tenzij het bedrijf schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien de klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal hij de geleverde producten naar keuze van de koper en zonder verdere kosten vervangen of herstellen.

Artikel 11 - Geschillen

 • Op alle overeenkomsten tussen de vennootschap en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook wanneer de koper in het buitenland woont of wanneer zijn onderneming in het buitenland is gevestigd.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bedingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kunnen worden geraadpleegd en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Keystone5 B.V.       13 januari 2022

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing