Annuleringsvoorwaarden & Annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk noch aan hun commerciële noch aan hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Terugtrekking

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Keystone5 BV, Kaap Hoornstroom 26, 1271 EL Huizen, Nederland, Tel.: 085-020 4155, E-Mail: support@keystone5.nl) door middel van een duidelijke verklaring (e.B. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract aan ons retourneren of overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen verzendt voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

Wij dragen de kosten van het retourneren van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen als deze door hun aard onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen na levering.

Algemene informatie

1) Vermijd schade en besmetting van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in hun originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Heeft u de originele verpakking niet meer, zorg dan voor voldoende bescherming tegen transportschade met een geschikte verpakking.
2) Gelieve de goederen niet naar ons terug te sturen.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde paragrafen 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Op

Keystone5 BV
Kaap Hoornstroom 26

1271 EL Huizen
Nederland

E-Mail: support@keystone.nl

Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ________ / ontvangen op (*) __

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing